แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570  ได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 22 รา่งกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ....

 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570  ฉบับทบทวน ปี 2567  เอกสารดาวน์โหลดที่นี่
 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570  ฉบับทบทวน ปี 2566  เอกสารดาวน์โหลดที่นี่
 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่