มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมาตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

1.

2.

3.

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

1.

2.

3.

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

1.

2.

3.

ข้อมูลอื่นๆ

ไม่พบข้อมูล