รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ราชบุรี

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : -

 

 

   

 ประวัติโดยสังเขป

 • ชื่อ-สกุล  นายชูศักดิ์ ราชบุรี
 • วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 26 มีนาคม 2508      อายุตัว   58   ปี 
 • ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
 • สังกัด  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2537  ลงวันที่ 15 ส.ค. 2552
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2539  ลงวันที่ 15 ส.ค. 2552
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2547  ลงวันที่ 15 ส.ค. 2552
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2553  ลงวันที่ 28 ส.ค. 2554
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2557  ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2557
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2557  ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2558
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) รับพระราชทานเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร เล่ม 138 ตอนที่1 ข หน้า23 ลําดับ83 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564

 ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติรับราชการ

 • ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) ที่ทําการปกครองอําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์      
 • ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) ที่ทําการปกครองอําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร์
 • ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) ที่ทําการปกครองอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 • ๒๕๖๓ - 2565 ปลัดจังหวัด (ผู้อํานวยการสูง) ที่ทําการปกครองจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร ปลัดอําเภอ รุนที่ ๑๐๐
 • หลักสูตร นายอําเภอ รุนที่ ๕๕
 • หลักสูตร นายอําเภอ (ทบทวน) รุนที่ ๑๕
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ ๖๓
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการสวนกลางและสวนภูมิภาค

 คุณสมบัติพิเศษ/รางวัลที่ได้รับ

-