รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อ : นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : -

 

 

   

 ประวัติโดยสังเขป

 • ชื่อ-สกุล  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด 8 มิถุนายน 2507     อายุตัว   58   ปี 
 • ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
 • สังกัด  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • -

 ประวัติการศึกษา

 • ระดับ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รับดับ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประวัติรับราชการ

 • 30 ส.ค. 2562 นายอำเภอหนองบัวระเหว (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดชัยภูมิ
 • 15 พ.ย. 2561 นายอำเภอธาตุพนม (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดนครพนม
 • 7 พ.ย. 2559 นายอำเภอนิคมคำสร้อย (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดมุกดาหาร
 • 15 ส.ค. 2559 นายอำเภอหว่านใหญ่ (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดมุกดาหาร
 • 30 มี.ค. 2558 นายอำเภอละหานทราย (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดบุรีรัมย์
 • 26 ก.ย. 2557 นายอำเภอชานุมาน (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 21 พ.ค. 2555 นายอำเภอชานุมาน (ผู้อำนวยการต้น) จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 14 ก.พ. 2554 ป้องกันจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) จังหวัดมุกดาหาร
 • 11 ธ.ค. 2551 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) จังหวัดมุกดาหาร

 ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
 • หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 54
 • หลักสูตร นายอำเภอ (ทบทวน) รุ่นที่ 15
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63

อัพเดตข้อมูล : 9 กุมภาพันธ์ 2566