Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 รายงานประจำปี 2566 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง 25 กันยายน 2566 tom_it 5 รายละเอียด...
2 ผลการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรน้ำของ กนช. 20 กันยายน 2566 tom_it 16 รายละเอียด...
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 จ.นครสวรรค์ 6 กันยายน 2566 tom_it 23 รายละเอียด...
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2566 tom_it 25 รายละเอียด...
5 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ สวนหย่อมเขตพื้นที่การบิน 6 กันยายน 2566 tom_it 19 รายละเอียด...
6 ช่องทางติดต่อหน่วยงานราชการ (เพิ่มเติม) 4 กันยายน 2566 tom_it 52 รายละเอียด...
7 เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 3 กันยายน 2566 tom_it 50 รายละเอียด...
8 ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 23 สิงหาคม 2566 tom_it 69 รายละเอียด...
9 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการ 18 สิงหาคม 2566 tom_it 48 รายละเอียด...
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการ 17 สิงหาคม 2566 tom_it 77 รายละเอียด...
11 รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2565 4 สิงหาคม 2566 tom_it 50 รายละเอียด...
12 บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 29 กรกฎาคม 2566 tom_it 88 รายละเอียด...
13 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 กรกฎาคม 2566 tom_it 113 รายละเอียด...
14 ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค 19 กรกฎาคม 2566 tom_it 65 รายละเอียด...
15 รายงานประจำปี สกสว. รายงาน กสว. และกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปี 2565 4 กรกฎาคม 2566 tom_it 82 รายละเอียด...
16 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มิถุนายน 2566 tom_it 113 รายละเอียด...
17 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มิถุนายน 2566 tom_it 87 รายละเอียด...
18 ขายทอดตลาด อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 28 มิถุนายน 2566 tom_it 84 รายละเอียด...
19 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มิถุนายน 2566 tom_it 47 รายละเอียด...
20 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขง 27 มิถุนายน 2566 tom_it 55 รายละเอียด...
21 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล 27 มิถุนายน 2566 tom_it 89 รายละเอียด...
22 การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ สำหรับการก่อสร้างโยธาธิการ ครั้งที่ 6 27 มิถุนายน 2566 tom_it 72 รายละเอียด...
23 การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ 16 มิถุนายน 2566 tom_it 112 รายละเอียด...
24 คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 16 มิถุนายน 2566 tom_it 51 รายละเอียด...
25 รับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ เพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 15 มิถุนายน 2566 tom_it 71 รายละเอียด...
26 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ 15 มิถุนายน 2566 tom_it 50 รายละเอียด...
27 การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 12 มิถุนายน 2566 tom_it 84 รายละเอียด...
28 การใช้งานเว็บไซต์ Biz Portal และแอปฯ ทางรัฐ 9 มิถุนายน 2566 tom_it 89 รายละเอียด...
29 ขอเชิญบริจาคโลหิต "โครงการบริจาคโลหิต 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย" 6 มิถุนายน 2566 tom_it 57 รายละเอียด...
30 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 2 มิถุนายน 2566 tom_it 63 รายละเอียด...
31 เปิดประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ โดย สน.ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด 1 มิถุนายน 2566 tom_it 70 รายละเอียด...
32 การจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญ หลวงปู่แสง จันดะโชโต 31 พฤษภาคม 2566 tom_it 77 รายละเอียด...
33 ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025 31 พฤษภาคม 2566 tom_it 62 รายละเอียด...
34 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 31 พฤษภาคม 2566 tom_it 77 รายละเอียด...
35 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 25 พฤษภาคม 2566 tom_it 86 รายละเอียด...
36 ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม 25 พฤษภาคม 2566 tom_it 63 รายละเอียด...
37 แนวทางการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 69 รายละเอียด...
38 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 79 รายละเอียด...
39 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 56 รายละเอียด...
40 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 49 รายละเอียด...
41 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 16 พฤษภาคม 2566 tom_it 59 รายละเอียด...
42 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ 12 พฤษภาคม 2566 tom_it 137 รายละเอียด...
43 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ 8 พฤษภาคม 2566 tom_it 68 รายละเอียด...
44 กำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566 8 พฤษภาคม 2566 tom_it 81 รายละเอียด...
45 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 พฤษภาคม 2566 tom_it 219 รายละเอียด...
46 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1497) 27 เมษายน 2566 tom_it 87 รายละเอียด...
47 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1433) 27เมษายน 2566 tom_it 89 รายละเอียด...
48 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1909) 27 เมษายน 2566 tom_it 72 รายละเอียด...
49 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 5 เมษายน 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 5 เมษายน 2566 tom_it 107 รายละเอียด...
51 พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 5 เมษายน 2566 tom_it 117 รายละเอียด...
52 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นของ สป.มท. 28 มีนาคม 2566 tom_it 101 รายละเอียด...
53 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบฯ 2565 29 มีนาคม 2566 tom_it 82 รายละเอียด...
54 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 28 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 218 รายละเอียด...
55 ประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 163 รายละเอียด...
56 ค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 187 รายละเอียด...
57 หนังสือรวบรวมผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 133 รายละเอียด...
58 ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 197 รายละเอียด...
59 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 101 รายละเอียด...
60 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเรือนจำจังหวัด พ.ศ.2566 13 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 140 รายละเอียด...
61 ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช 9 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 180 รายละเอียด...
62 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการ/คณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 129 รายละเอียด...
63 รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 415 รายละเอียด...
64 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 132 รายละเอียด...
65 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 26 มกราคม 2566 tom_it 459 รายละเอียด...
66 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 26 มกราคม 2566 tom_it 425 รายละเอียด...
67 ทุนเรียนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ 24 มกราคม 2566 tom_it 134 รายละเอียด...
68 รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 23 มกราคม 2566 tom_it 142 รายละเอียด...
69 ผลการคัดเลือกการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด 19 มกราคม 2566 tom_it 134 รายละเอียด...
70 Application "เรียกช่าง" 15 มกราคม 2566 tom_it 146 รายละเอียด...
71 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" 1 มกราคม 2566 tom_it 188 รายละเอียด...
72 ผลการออกฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 7 มกราคม 2566 tom_it 1607 รายละเอียด...
73 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 29 ธันวาคม 2565 tom_it 212 รายละเอียด...
74 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 28 ธันวาคม 2565 phanupong 134 รายละเอียด...
75 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 26 ธันวาคม 2565 admin101 386 รายละเอียด...
76 มหกรรมเกษตรยั่งยืน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ธันวาคม 2565 tom_it 142 รายละเอียด...
77 วันต่อต้านคอรับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด 9 ธันวาคม 2565 phanupong 171 รายละเอียด...
78 ประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ 22 ธันวาคม 2565 phanupong 135 รายละเอียด...
79 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 23 ธันวาคม 2565 tom_it 187 รายละเอียด...
80 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 23 ธันวาคม 2565 phanupong 119 รายละเอียด...
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (ปฏิรูปที่ดิน รอ. 23 ธันวาคม 2565 phanupong 124 รายละเอียด...
82 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "Global Gender Talk Series @ Roiet" 22 ธันวาคม 2565 phanupong 139 รายละเอียด...
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้และทฤษฎีครั้งที่ 1 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 9 ธันวาคม 2565 phanupong 261 รายละเอียด...
84 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 27 มกราคม 2565 tom_it 152 รายละเอียด...
85 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มกราคม 2565 tom_it 163 รายละเอียด...
86 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 17 มกราคม 2565 tom_it 157 รายละเอียด...
87 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 188 รายละเอียด...
88 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ 18 พฤศจิกายน 2565 tom_it 681 รายละเอียด...
89 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 15 พฤศจิกายน 2565 phanupong 321 รายละเอียด...
90 ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัด 11 พฤศจิกายน 2565 phanupong 374 รายละเอียด...
91 สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕ 10 พฤศจิกายน 2565 tom_it 242 รายละเอียด...
92 ด่วน./รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 10 พฤศจิกายน 2565 phanupong 186 รายละเอียด...
93 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 160 รายละเอียด...
94 เชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4 พฤศจิกายน 2565 tom_it 164 รายละเอียด...
95 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 1 พฤศจิกายน 2565 phanupong 157 รายละเอียด...
96 การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ตุลาคม 2565 phanupong 2676 รายละเอียด...
97 รู้จัก ววน. ระบบวิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 21 ตุลาคม 2565 tom_it 151 รายละเอียด...
98 ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย 18 ตุลาคม 2565 tom_it 324 รายละเอียด...
99 วันออกพรรษาปี 2565 10 ตุลาคม 2565 tom_it 445 รายละเอียด...
100 พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 tom_it 322 รายละเอียด...
101 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation flag Day) ประจำปี 25 28 กันยายน 2565 phanupong 203 รายละเอียด...
102 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร 25 กันยายน 2565 tom_it 433 รายละเอียด...
103 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26 กันยายน 2565 tom_it 294 รายละเอียด...
104 เปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 22 กันยายน 2565 tom_it 229 รายละเอียด...
105 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 21 กันยายน 2565 tom_it 224 รายละเอียด...
106 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลำน้ำมูล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 288 รายละเอียด...
107 ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 กันยายน 2565 tom_it 271 รายละเอียด...
108 ร้อยเอ็ด กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 20 กันยายน 2565 tom_it 296 รายละเอียด...
109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 230 รายละเอียด...
110 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19 21 กันยายน 2565 tom_it 250 รายละเอียด...
111 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม"การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 20 กันยายน 2565 phanupong 158 รายละเอียด...
112 รับสมัครบุคคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2565 tom_it 236 รายละเอียด...
113 เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 14 กันยายน 2565 tom_it 165 รายละเอียด...
114 สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 13 กันยายน 2565 tom_it 219 รายละเอียด...
115 ภาษีไปไหนไม่ใช่คำถาม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ 14 กันยายน 2565 tom_it 159 รายละเอียด...
116 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 กันยายน 2565 tom_it 219 รายละเอียด...
117 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด 13 กันยายน 2565 tom_it 229 รายละเอียด...
118 มอบรางวัลการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนานาชาติ AVC Asian Beach Tour Roi-Et Open 13 กันยายน 2565 tom_it 362 รายละเอียด...
119 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 168 รายละเอียด...
120 ประกาศรายชื่อผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12 กันยายน 2565 admin101 163 รายละเอียด...
121 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง 12 กันยายน 2565 phanupong 193 รายละเอียด...
122 ร้อยเอ็ด รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด กรณีโรคระบาดชนิดลัมปีสก 9 กันยายน 2565 tom_it 248 รายละเอียด...
123 ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 9 กันยายน 2565 tom_it 284 รายละเอียด...
124 ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว ร้อยเอ็ดดี๊ดี 5 กันยายน 2565 tom_it 355 รายละเอียด...
125 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 5 กันยายน 2565 tom_it 288 รายละเอียด...
126 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ 5 กันยายน 2565 phanupong 200 รายละเอียด...
127 รายงานการเงินและรายงานผลผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มิถุนายน 2565 phanupong 389 รายละเอียด...
128 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง กรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 295 รายละเอียด...
129 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (สนง.สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 179 รายละเอียด...
130 ขอเชิญประชาชนร่วมลงทะบียนก้าวท้าใจ season 4 ผ่าน Application Line 1 กันยายน 2565 322 รายละเอียด...
131 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 31 สิงหาคม 2565 tom_it 6941 รายละเอียด...
132 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 17 สิงหาคม 2565 tom_it 202 รายละเอียด...
133 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวพนังหิน Gabion ชั่วคราวที่ขาดชำรุด 22 สิงหาคม 2565 phanupong 349 รายละเอียด...
134 คลิปเสียงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา 23 สิงหาคม 2565 tom_it 7011 รายละเอียด...
135 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ (สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 22 สิงหาคม 2565 phanupong 285 รายละเอียด...
136 ร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 22 สิงหาคม 2565 tom_it 234 รายละเอียด...
137 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 210 รายละเอียด...
138 ร้อยเอ็ด แจกถุงผ้าอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน 13 สิงหาคม 2565 tom_it 169 รายละเอียด...
139 เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯ 13 สิงหาคม 2565 tom_it 203 รายละเอียด...
140 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 176 รายละเอียด...
141 ทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 248 รายละเอียด...
142 ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 171 รายละเอียด...
143 จิตอาสาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 11 กรกฎาคม 2565 tom_it 207 รายละเอียด...
144 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเนื่องในวันรพี 5 สิงหาคม 2565 tom_it 239 รายละเอียด...
145 โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX 5 สิงหาคม 2565 tom_it 240 รายละเอียด...
146 ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 3 สิงหาคม 2565 tom_it 300 รายละเอียด...
147 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2565 tom_it 457 รายละเอียด...
148 สธ. เตือน แนวโน้วสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น 19 กรกฎาคม 2565 tom_it 186 รายละเอียด...
149 เชิญชวนถวายคำสัตย์ปฏิญาณ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 188 รายละเอียด...
150 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 164 รายละเอียด...
151 COVID-19 ป้องกันไว้ปลอดภัยทั้งครอบครัว 7 กรกฎาคม 2565 tom_it 232 รายละเอียด...
152 วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด 29 มิถุนายน 2565 tom_it 321 รายละเอียด...
153 การดูแลผู้อายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 29 เมษายน 2565 tom_it 182 รายละเอียด...
154 ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไหมสาเกต 24 มิถุนายน 2565 tom_it 325 รายละเอียด...
155 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 23 มิถุนายน 2565 tom_it 217 รายละเอียด...
156 สรุปปลดล็ก กัญชา แล้ว ทำอะไรได้บ้าง? 15 มิถุนายน 2565 tom_it 179 รายละเอียด...
157 การรับสาร THC จากกัญชาเข่้าสู้ร่างกายส่งผลต่อระบบจิตประสาท 15 มิถุนายน 2565 tom_it 192 รายละเอียด...
158 ต้องรู้กฎหมาย PDPA !! 13 มิถุนายน 2565 tom_it 213 รายละเอียด...
159 เตรียมความพร้อม 4 มาตรการ โควิดเข้าสู่ โรคประจำถิ่น 10 มิถุนายน 2565 tom_it 271 รายละเอียด...
160 ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 10 มิถุนายน 2565 tom_it 279 รายละเอียด...
161 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2 มิถุนายน 2565 tom_it 190 รายละเอียด...
162 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 198 รายละเอียด...
163 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 194 รายละเอียด...
164 วิธีสังเกตไลน์ปลอม ตีเนียนขอยืมตังค์ 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 177 รายละเอียด...
165 แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 พฤษภาคม 2565 tom_it 290 รายละเอียด...
166 วัคซีนโควิด 2 เข็มไม่พอ ต้องกระตุ้น 11 เมษายน 2565 tom_it 230 รายละเอียด...
167 อย่าเพิ่งวางใจ ให้โทร. เช็กก่อนเชื่อ!? 27 เมษายน 2565 tom_it 248 รายละเอียด...
168 ร้องเรียน/เสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 26 เมษายน 2565 tom_it 194 รายละเอียด...
169 องค์การอนามัยโลก แนะ !! ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก 26 เมษายน 2565 tom_it 321 รายละเอียด...
170 ติดโควิดไม่ต้องกังวล เบิกประกันสังคมได้ 22 เมษายน 2565 tom_it 305 รายละเอียด...
171 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน 21 เมษายน 2565 tom_it 228 รายละเอียด...
172 เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? 18 เมษายน 2565 tom_it 238 รายละเอียด...
173 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก 1 เมษายน 2565 tom_it 217 รายละเอียด...
174 ข้อห้ามช่วงสงกรานต์ มีอะไรบ้าง 1 เมษายน 2565 tom_it 272 รายละเอียด...
175 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 25 มีนาคม 2565 tom_it 277 รายละเอียด...
176 130 ปี กระมรวงมหาดไทย 25 มีนาคม 2565 tom_it 337 รายละเอียด...
177 Save 608 By Booter Dose 24 มีนาคม 2565 tom_it 207 รายละเอียด...
178 ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีโอ ภัยออนไลน์ใกล้ตัว 19 มีนาคม 2565 tom_it 800 รายละเอียด...
179 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 199 รายละเอียด...
180 วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 205 รายละเอียด...
181 ผู้ว่าราชการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย 8 มีนาคม 2565 tom_it 201 รายละเอียด...
182 มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด 4 มีนาคม 2565 tom_it 217 รายละเอียด...
183 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช.ครั้งที่ 17 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 222 รายละเอียด...
184 ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด แจ้งผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกร 18 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 192 รายละเอียด...
185 แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?? 23 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 930 รายละเอียด...
186 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 325 รายละเอียด...
187 เชิญชมการจัดแสดง นิทรรศการสืบสานมรดกผ้ายก 17 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 404 รายละเอียด...
188 วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 796 รายละเอียด...
189 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) 15 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 312 รายละเอียด...
190 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 373 รายละเอียด...
191 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 349 รายละเอียด...
192 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ.. 10 มกราคม 2565 tom_it 213 รายละเอียด...
193 กิจกรรม 5 ส สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 9 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 210 รายละเอียด...
194 แผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 236 รายละเอียด...
195 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 13 มกราคม 2565 tom_it 224 รายละเอียด...
196 เชิญประุชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 7 มกราคม 2565 tom_it 243 รายละเอียด...
197 นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ธันวาคม 2564 tom_it 237 รายละเอียด...