Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม/การดำเนินงาน (Plan101)

ค้นหา :
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิมเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2568) 12 กันยายน 2566 tom_it 84 รายละเอียด...
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 14 - 16 มีนาคม 2566 tom_it 112 รายละเอียด...