ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกบึงหนองบั่วฯ ม.11 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด