จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ