มมท.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ????

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นางทัชชญา พลเยี่ยม และนางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ให้แก่บุตรที่กำลังศึกษาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษารักษาดินแดน

โดยในปี พ.ศ. 2565 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 20,000 บาท และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรเงินของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) จำนวน 285,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,500 บาท เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/และพนักงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 178 ราย แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

1. ระดับอนุบาล จำนวน 27 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท

2. ระดับประถมศึกษา จำนวน 71 คนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 106,500 บาท

3. ระดับมัธยมศึกษา/ระดับ ปวช./ระดับ ปวส. จำนวน 68 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 136,000 บาท

4. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 12 คนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

โดยมีผู้ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ประกอบด้วย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางดนิตาสมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน / รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาฯ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมวลผลกิจกรรม

เครดิต : ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด