กำหนดการชี้แจง ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR)

ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM และ Facebook Live

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.


00-Link แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ.pdf

01-กำหนดการชี้แจง.pdf

02-แบบฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน.docx

03-link_ZOOMและFBlive_การชี้แจงเป้า6 เดือน 2565.pdf

04-Slide_ชี้แจงค่าเป้าหมาย 6 เดือน 2565.pdf