สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด