รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด