แผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เป็นประจำทุกวันพุธที่สอง และวันพุธสุดท้าย ของเดือน (เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป) โดยมอบหมายให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผนผังการแบ่งพื้นที่ และบัญชีมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ 

ข้อมูลเพิ่มเติม