โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี

       วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

       โดยการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีแผนงานที่ตรงกับวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของจังหวัด เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ อีกทั้งมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิด ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาจังหวัดการและแก้ไขปัญหาความต้องการของพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

       ทั้งนี้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเน้นย้ำในการเชื่อมโยงและบริหารแผนพัฒนาในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน ทั้งราชการ ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน โดยมุ่งหวังให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดไปอย่างต่อเนื่อง จากแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเดิม สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนา เมือง นโยบายของรัฐบาล และจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด