เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000020
วันนี้ 000481
วานนี้ 000746
เดือนนี้ 011660
เดือนก่อน 021505
ปีนี้ 070862
ปีก่อน 149850

หมวดหมู่ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
CCTV มหาดไทยละจังหวัด
กฏกระทรวง/ประกาศ
กบจ.จังหวัดร้อยเอ็ด
กรณีศึกษา/สัมมนา
กรอ.จังหวัดร้อยเอ็ด
การขับเคลื่อน SMART 101
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
การประชุมคณะทำงานฯ เร่งรัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ข้อมูล GIS
ข้อมูลอื่นๆ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ก.ธ.จ.)/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัด
ความก้าวหน้าโครงการ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ/การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ
คู่มือประชาชน
งานนโยบายรัฐบาล
งานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด
งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด และงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
นโยบายจังหวัด
ประกาศ/คำสั่ง Covid19
ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลงานวิจัย/บทความ
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มาตรการการเข้าออกจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ระเบียบ/มาตรฐานต่างๆ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด
รายงานการประชุม ศอ.ปส.จ.รอ.
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่าย
รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการสถิติให้บริการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานระบบ GFMIS ประจำเดือน
รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด (สคบ.รอ.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน
สรุปแผนงาน/โครงการ ประจำปี
หนังสือราชการภายในสำนักงาน
หนังสือแจ้งเวียน
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาจังหวัด
โครงสร้างสำนักงานจังหวัด