กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกประเภทเรื่องร้องเรียน

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามอาชีพ

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามเพศกราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกปัญหาร้องเรียน 1

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกปัญหาร้องเรียน 2กราฟสรุปยอดการร้องเรียน แยกตามอำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ดกราฟสรุปยอดการร้องเรียน แยกตามเดือน

กราฟสรุปยอดการร้องเรียน แยกตามปี