อยู่ระหว่างดำเนินการ

10

ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุติเรื่อง

7


กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกประเภท

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามปัญหา

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามเพศ

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามอาชีพ

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามพื้นที่

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามเดือน

กราฟสรุปยอดผู้รับบริการแยกตามปี (พ.ศ.)