เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000016
วันนี้ 000094
วานนี้ 000181
เดือนนี้ 000937
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103596
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

รายการ วันที่ สถิติ
15 : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 15 ธ.ค. 63 53
14 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 15 ธ.ค. 63 45
13 : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 15 ธ.ค. 63 49
12 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10 พ.ย. 63 39
11 : พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 10 พ.ย. 63 51
10 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 10 พ.ย. 63 42
9 : พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 1 มิ.ย. 63 87
8 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 1 มิ.ย. 63 88
7 : พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 1 มิ.ย. 63 83
6 : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1 มิ.ย. 63 84
5 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 1 มิ.ย. 63 86
4 : พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 1 มิ.ย. 63 102
3 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 1 มิ.ย. 63 83
2 : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 91
1 : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 มิ.ย. 63 88

ทั้งหมด 15 แถว : 1