เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000027
วันนี้ 000824
วานนี้ 000108
เดือนนี้ 008426
เดือนก่อน 007431
ปีนี้ 072629
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

รายการ วันที่ สถิติ
15 : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 15 ธ.ค. 63 22
14 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 15 ธ.ค. 63 19
13 : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 15 ธ.ค. 63 17
12 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10 พ.ย. 63 21
11 : พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 10 พ.ย. 63 27
10 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 10 พ.ย. 63 24
9 : พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 1 มิ.ย. 63 67
8 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 1 มิ.ย. 63 68
7 : พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 1 มิ.ย. 63 65
6 : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1 มิ.ย. 63 62
5 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 1 มิ.ย. 63 64
4 : พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 1 มิ.ย. 63 74
3 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 1 มิ.ย. 63 64
2 : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 70
1 : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 มิ.ย. 63 66

ทั้งหมด 15 แถว : 1