เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000017
วันนี้ 000104
วานนี้ 000106
เดือนนี้ 006653
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 124198
ปีก่อน 064101

ดาวน์โหลด

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

รายการ วันที่ สถิติ
30 : คู่มือการทำสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ส.ค. 64 83
29 : คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 27 ก.ค. 64 191
28 : คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.มท._2 27 ก.ค. 64 147
27 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 15 มิ.ย. 64 144
26 : แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 เม.ย. 64 164
25 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3 มี.ค. 64 68
24 : คู่มือเลื่อนระดับในควบและนอกควบ[1] 22 ก.พ. 64 130
23 : เกณฑ์การย้าย โอน เพิ่มวุฒิ 22 ก.พ. 64 120
22 : แจ้งหลักเกณฑ์คัดเลือกแต่งตั้งชำนาญการ 22 ก.พ. 64 116
21 : การให้บริการข้อมูลสถิติของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 18 ก.พ. 64 63
20 : คู่มือการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 4 ก.พ. 64 65
19 : แนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตการลา 20 ม.ค. 64 67
18 : ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับเหรีญพิทักษ์เสรีชนและเหรีญราชการชายแดนระดับจังหวัด 14 ม.ค. 64 60
17 : คู่มือการทดลองปฏิบัติราชการ 12 ม.ค. 64 826
16 : การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 12 ม.ค. 64 65
15 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 8 ม.ค. 64 60
14 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 8 ม.ค. 64 58
13 : ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 8 ม.ค. 64 61
12 : แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 - 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 22 ธ.ค. 63 460
11 : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 10 พ.ย. 63 64
10 : ขั้นตอนในการขอคัดสำเนา ก.พ. 10 พ.ย. 63 127
9 : ข้อสั่งการเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 2 ต.ค. 63 107
8 : เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 มิ.ย. 63 97
7 : คู่มือโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 1 มิ.ย. 63 214
6 : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1 มิ.ย. 63 126
5 : คู่มือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 63 254
4 : ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1 มิ.ย. 63 133
3 : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดร้อยเอ็ด 1 มิ.ย. 63 161
2 : คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชม อำเภอ จังหวัด คุณธรรม 1 มิ.ย. 63 165
1 : แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 1 เม.ย. 63 1820

ทั้งหมด 30 แถว : 1