เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000034
วันนี้ 000319
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด และงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายการ วันที่ สถิติ
30 : รายงานสรุปการจัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 1 เม.ย. 65 17
29 : หนังสือแจ้งแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 1 เม.ย. 65 10
28 : รายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 21 มี.ค. 65 22
27 : ผลการดำเนินงาน no gift policy จังหวัดร้อยเอ็ด 18 มี.ค. 65 25
26 : แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2565 25 ก.พ. 65 28
25 : โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 4 ก.พ. 65 21
24 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่าง ๆ 30 ม.ค. 65 11
23 : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2565 28 ม.ค. 65 17
22 : การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 24 ม.ค. 65 17
21 : การคักเลือกบุคคลหรือองค์กรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด ประจำปี 2565 20 ม.ค. 65 17
20 : การประกาศยกย่องจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 ม.ค. 65 15
19 : ระเบียบคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ พ.ศ. 2564ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แลกรอบระยะเวลาดำเนิน 18 พ.ย. 64 51
18 : แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน 17 พ.ย. 64 51
17 : รายงานรูปแบบการกระทำความผิด กรณีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุเพียงลำพังหรือก่อเหตุเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 21 พ.ค. 64 182
16 : โครงการ "ร้อยเอ็ดเมืองคนดี" ประจำปี 2564 9 เม.ย. 64 323
15 : ขอเชิญประชุมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ CoPs เรื่อง การยกระดับการประเมิน ITA 2 เม.ย. 64 101
14 : แจ้งส่วนราชการทุกส่วนราชการประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 เม.ย. 64 119
13 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมิน ITA 31 มี.ค. 64 114
12 : ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 1/2564 16 มี.ค. 64 162
11 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 3/2563 และขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2564 12 มี.ค. 64 153
10 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563 และขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 11 มี.ค. 64 139
9 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3 มี.ค. 64 108
8 : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ก.พ. 64 114
7 : การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ร้อยเอ็ด เมืองคนดี" ประจำปี 2564 10 ก.พ. 64 151
6 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2 ก.พ. 64 102
5 : แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563-ผสาน 25 ธ.ค. 63 242
4 : รายงานผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พ.ย. 63 131
3 : กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 24 พ.ย. 63 132
2 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 2/2563 และขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2563 24 พ.ย. 63 100
1 : การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 21 ต.ค. 63 101

ทั้งหมด 30 แถว : 1