เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000026
วันนี้ 000054
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รายการ วันที่ สถิติ
42 : แจ้งแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 7 เม.ย. 65 51
41 : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 เม.ย. 65 18
40 : รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคจากการประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 29 มี.ค. 65 30
39 : แนวทางการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 มี.ค. 65 45
38 : การประชุมคณะทำงาน Working Team ITA เพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินTA จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 16 มี.ค. 65 16
37 : รายงานผลการนำเข้าข้อมูลการประเมิน ITA ในระบบเทสโนโลยีสารสนเทศ IIT และ EIT 15 มี.ค. 65 65
36 : ประกาศการประเมิน ITA จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวาระสำคัยของจังหวัดร้อยเอ็ด 9 มี.ค. 65 21
35 : หนังสือแจ้ง อปท. เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 25 ก.พ. 65 22
34 : ประเด็นข้อสั่งการจากการประชุมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ครั้งที่ 1 2565 8 ก.พ. 65 26
33 : ประเด็นข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการจากการประชุมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ครั้งที่ 1 2565 4 ก.พ. 65 24
32 : ประเด็นข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการจากการประชุมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ครั้งที่ 1 2565 (ส่วนราชการและอำเภอ) 4 ก.พ. 65 19
31 : การพัฒนาและยกระดับในการมอบหมายกลุ่มงานเพื่อรับผิดชอบในการประเมิน ITA ประจำปี 2565 21 ม.ค. 65 24
30 : การประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2565 19 ม.ค. 65 48
29 : ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2565 19 ม.ค. 65 46
28 : การประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ม.ค.65 19 ม.ค. 65 25
27 : รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน ITA ประจำปี 2565 17 ม.ค. 65 22
26 : การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในการจัดเก็บข้อมูล IIT และ ETT 17 ม.ค. 65 27
25 : รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปี 2564 และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน ITA ประจำปี 2565 14 ม.ค. 65 43
24 : รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน ITA ประจำปี 2565 13 ม.ค. 65 20
23 : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำอำเภอ 7 ม.ค. 65 20
22 : คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 6 ม.ค. 65 37
21 : คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 6 ม.ค. 65 21
20 : ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 ธ.ค. 64 53
19 : แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี 2565 8 ธ.ค. 64 20
18 : หนังสือแจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับจังหวัด) 7 ธ.ค. 64 67
17 : หนังสือแจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 7 ธ.ค. 64 62
16 : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5 พ.ค. 64 136
15 : ขอเชิญประชุม VCS เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมิน ITA 2 เม.ย. 64 207
14 : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ครั้งที่ 1/2564 2 เม.ย. 64 164
13 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมิน ITA 31 มี.ค. 64 101

ทั้งหมด 42 แถว : 2