เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000014
วันนี้ 000054
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

งานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด

รายการ วันที่ สถิติ
25 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 มี.ค. 65 22
24 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 4 มี.ค. 65 30
23 : การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2565 8 ก.พ. 65 22
22 : หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.พ. 65 17
21 : การแต่งตั้งอนุกรรมการ อ.ก.พ.จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 4 ก.พ. 65 18
20 : ขอเชิญประชุม อ.ก.พ.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 4 ก.พ. 65 23
19 : มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1 2565 1 ก.พ. 65 20
18 : การสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น การปรับปรุงระเบียบ สร.ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ 24 ม.ค. 65 24
17 : การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 20 ม.ค. 65 22
16 : การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 12 ม.ค. 65 21
15 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2564 15 ธ.ค. 64 6
14 : ​แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 3 พ.ค. 64 355
13 : หนังสือแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 เม.ย. 64 142
12 : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 8 เม.ย. 64 120
11 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 31 มี.ค. 64 135
10 : โครงการร้อยเอ็ดเมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา 18 ก.พ. 64 100
9 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 ก.พ. 64 91
8 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.พ. จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 64 352
7 : ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 5 ก.พ. 64 141
6 : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ 25 ม.ค. 64 123
5 : การประชุมวิดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (DOPA VCS) 20 ม.ค. 64 103
4 : การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 7 ม.ค. 64 112
3 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563 7 ม.ค. 64 110
2 : คู่มือการคัดเลือกการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 7 ม.ค. 64 88
1 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 11 พ.ย. 63 106

ทั้งหมด 25 แถว : 1