เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000462
วานนี้ 000529
เดือนนี้ 001246
เดือนก่อน 019761
ปีนี้ 099943
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

รายการ วันที่ สถิติ
23 : การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) (ส่วนภูมิภาค) 19 ต.ค. 58 212
22 : การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 18 ต.ค. 58 125
21 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 151
20 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 128
19 : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 28 ส.ค. 58 265
18 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 206
17 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 212
16 : การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 28 ส.ค. 58 133
15 : การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 28 ส.ค. 58 183
14 : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานทีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานทีใช้ลักษณะทีสาม 28 ส.ค. 58 175
13 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบทรงกระบอก (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 353
12 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบทรงกระบอก (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 153
11 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 906
10 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 164
9 : การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 116
8 : การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 127
7 : การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 109
6 : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) / ขยายโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 160
5 : การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) 17 ก.ค. 58 124
4 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 7) 16 ก.ค. 58 112
3 : การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่ 12) 16 ก.ค. 58 114
2 : การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13) 16 ก.ค. 58 111
1 : การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 16) 16 ก.ค. 58 111

ทั้งหมด 53 แถว : 2