เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000015
วันนี้ 000271
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

รายการ วันที่ สถิติ
15 : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 15 ธ.ค. 63 175
14 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 15 ธ.ค. 63 138
13 : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 15 ธ.ค. 63 158
12 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10 พ.ย. 63 139
11 : พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 10 พ.ย. 63 167
10 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 10 พ.ย. 63 234
9 : พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 1 มิ.ย. 63 211
8 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 1 มิ.ย. 63 192
7 : พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 1 มิ.ย. 63 212
6 : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1 มิ.ย. 63 245
5 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 1 มิ.ย. 63 222
4 : พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 1 มิ.ย. 63 339
3 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 1 มิ.ย. 63 175
2 : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 228
1 : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 มิ.ย. 63 217

ทั้งหมด 15 แถว : 1