เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000017
วันนี้ 000587
วานนี้ 000692
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 019761
ปีนี้ 098697
ปีก่อน 149850

ดาวน์โหลด

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

รายการ วันที่ สถิติ
35 : คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 4 เม.ย. 65 19
34 : คู่มือปฏิบัติงานการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 24 มี.ค. 65 19
33 : คู่มือการใช้โปรแกรมคิวบริการประชาชน 20 ม.ค. 65 12
32 : คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 12 ต.ค. 64 16
31 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ก.ย. 64 82
30 : คู่มือการทำสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ส.ค. 64 216
29 : คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 27 ก.ค. 64 295
28 : คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.มท._2 27 ก.ค. 64 283
27 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 15 มิ.ย. 64 350
26 : แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 เม.ย. 64 481
25 : แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3 มี.ค. 64 192
24 : คู่มือเลื่อนระดับในควบและนอกควบ[1] 22 ก.พ. 64 945
23 : เกณฑ์การย้าย โอน เพิ่มวุฒิ 22 ก.พ. 64 988
22 : แจ้งหลักเกณฑ์คัดเลือกแต่งตั้งชำนาญการ 22 ก.พ. 64 732
21 : การให้บริการข้อมูลสถิติของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 18 ก.พ. 64 138
20 : คู่มือการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 4 ก.พ. 64 180
19 : แนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตการลา 20 ม.ค. 64 170
18 : ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับเหรีญพิทักษ์เสรีชนและเหรีญราชการชายแดนระดับจังหวัด 14 ม.ค. 64 131
17 : คู่มือการทดลองปฏิบัติราชการ 12 ม.ค. 64 3021
16 : การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 12 ม.ค. 64 3762
15 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 8 ม.ค. 64 171
14 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 8 ม.ค. 64 163
13 : ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 8 ม.ค. 64 175
12 : แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 - 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 22 ธ.ค. 63 1435
11 : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 10 พ.ย. 63 188
10 : ขั้นตอนในการขอคัดสำเนา ก.พ. 10 พ.ย. 63 302
9 : ข้อสั่งการเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 2 ต.ค. 63 224
8 : เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 มิ.ย. 63 221
7 : คู่มือโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 1 มิ.ย. 63 476
6 : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1 มิ.ย. 63 243

ทั้งหมด 35 แถว : 2