เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000022
วันนี้ 000373
วานนี้ 000119
เดือนนี้ 009356
เดือนก่อน 006531
ปีนี้ 126901
ปีก่อน 064101
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

 


นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
0-4351-1706
09-2592-5555
 


นายเธียรชัย พุทธรังษี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
0-4351-9395
08-9203-3791

นายชนาส  ชัชวาลวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
0-4351-4610
08-9203-4014


นายสมชัย คล้ายทับทิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
0-4351-1352
08-9203-4051

 

 
 • นายชูศักดิ์ ราชบุรี
 • ปลัดจังหวัด
 • 0-4351-1601
 • 08-9569-9854
 
 • นายสนอง ดลประสิทธิ์
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
 • 0-4351-9165
 • 08-9203-4309
 • นางนวลจันทร์ ศรีมงคล
 • พัฒนาการจังหวัด
 • 0-4351-1260
 • 08-4874-0575
   
 • นายสมใจ เหมากระโทก
 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
 • 0-4351-8402
 • 09-5461-1293
 
 • นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์
 • โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 • 0-4362-4155
 • 08-1980-3385
 • นายเกรียงไกร จิตธรรม 
 • หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 • 0-4351-3097
 • 08-9969-6763
 
 • นายอินศร อุ่นใจ
 • ท้องถิ่นจังหวัด
 • 0-4351-6063
 • 08-9569-1307
 
 • นายชัชวาล คำศรีสุข
 • ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 0-4351-1751
 • 08-9720-7695
 
 • นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์
 • ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
 • 0-4351-1513
 • 09-5662-1159

ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1933 08 1879 4924
นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 0 4351 8200-5 08 1790 3142
นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1186 08 1731 5619
นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 5863 06 5523 4344
นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1993  
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1036 06 2605 7226
นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4362 4151 08 5749 4443
นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1735 08 1975 0049
นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4362 4166-7 06 6061 5533
นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1707  
นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
0 4351 1561 08 1752 0750
นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1280 09 0980 4260
นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 2606  
นายเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 5452 06 3214 2594
นางลัพธวรรณ วอลช์ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 6605-6  
นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 9409 08 1174 7908

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4351 1055 08 1872 4222
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 0 4351 1222 08 1544 7788

นายอำเภอ
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
นายอนุพงศ์​ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 0 4351 1689 08 1867 3980
นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ 0 4355 1388 08 1867 3984
นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร 0 4359 1223 08 1867 3997
นายวิรุฬห์ คำแหง นายอำเภอธวัชบุรี 0 4356 9070 08 1867 3983
นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย 0 4358 9166 08 1867 4006
นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอหนองพอก 0 4357 9071 08 1867 3992
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย 0 4356 7077 08 1867 4013
นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอเมยวดี 0 4357 7081 08 1867 4024
นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ 0 4350 9125 08 1867 4042
ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร 0 4350 7115 08 1867 4039
นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง 0 4359 7071 08 1867 4016
นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ 0 4358 7114 08 1867 4010
นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำเภอโพนทราย 0 4359 5077 08 1867 4023
นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ นายอำเภอศรีสมเด็จ 0 4350 8120 08 1867 4029
ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน (รักษาการแทน) 0 4356 1080 08 1867 4002
นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง 0 4355 7006 08 1867 4044
นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ 0 4359 9080 08 1867 3995
นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอสุวรรณภูมิ 0 4358 1223 08 1867 4007
นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง 0 4357 1223 08 1867 3991
นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอหนองฮี 0 4350 6114 08 1867 4043
 
View : 14062