เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000060
วันนี้ 000101
วานนี้ 000181
เดือนนี้ 000937
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103596
ปีก่อน 064101
นายชยันต์ ศิริมาศ

นายชยันต์ ศิริมาศ
ชื่อ : นายชยันต์ ศิริมาศ

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 043511706

เว็บไซต์ : เว็บไซต์

ประวัติ

ชื่อ -  สกุล (ภาษาไทย)      :  นายชยันต์  ศิริมาศ   
ชื่อ -  สกุล (ภาษาอังกฤษ)  :  Mr.Chayan   Sirimas   
              
วันเดือนปีเกิด  :  7 ตุลาคม 2505
ภูมิลำเนา  :  จังหวัดนนทบุรี
สถานภาพ  :  สมรส (ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ)
 
โทรศัพท์ / โทรสาร
0-4351-1706
 
การศึกษาและฝึกอบรม
   การศึกษา


-  2533 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

-  2525 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การฝึกอบรมที่สำคัญ 

- 2562  หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- 2561  หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership For Executive Lavel) กระทรวงมหาดไทย/สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- 2561 หลักสูตรการบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5  สำนักงบประมาณ

- 2558  หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง (กพร.) รุ่นที่ 2 สำนักงาน กพร.

- 2555  หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำท่วม Cranfield School of Management ประเทศอังกฤษ 

- 2550 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ.2564

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. 2557
 

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
- พ.ศ. 2534 นักวิชาการปกครอง 4 กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2544 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ. 2547-2550 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พ.ศ. 2550-2551 เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พ.ศ. 2551-2554 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พ.ศ. 2554-2555 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
- พ.ศ. 2555-2558 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี
- พ.ศ. 2558-2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
- พ.ศ. 2561-2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
- พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด