เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000023
วันนี้ 000833
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 005424
เดือนก่อน 020498
ปีนี้ 062196
ปีก่อน 064101
นายชยันต์ ศิริมาศ

นายชยันต์ ศิริมาศ
ชื่อ : นายชยันต์ ศิริมาศ

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 043511706

เว็บไซต์ : เว็บไซต์

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล  :  นายชยันต์  ศิริมาศ
วันบรรจุ  :  
วันเกิด  :  7 ตุลาคม 2505
ภูมิลำเนา  :  จังหวัดนนทบุรี
สถานภาพ  :  สมรส (ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ)
 
โทรศัพท์
0-4351-1706
 
การศึกษา
-  ปริญญาตรี รัฐศสตบัณฑิต สขาการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
การศึกษาอบรม
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2550
-  หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำท่วม Cranfield School of Management ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2555
-  หลักสูตการบริหรคิการบ้านเมืองที่ตีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง (กพร.ด) รุ่นที่ 2 สำนักงาน กพร. พ.ศ. 2558
-  หลักสูตรนักบริหรคารงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 5 สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) พ.ศ. 2557
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2534 นักวิชาการปกครอง 4 กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
พ.ศ. 2544 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2547 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี
พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด