เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000022
วันนี้ 000152
วานนี้ 000256
เดือนนี้ 000529
เดือนก่อน 006096
ปีนี้ 103188
ปีก่อน 064101
นายสมชัย คล้ายทับทิม

นายสมชัย คล้ายทับทิม
ชื่อ : นายสมชัย คล้ายทับทิม

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 089 203 4051

เว็บไซต์ : เว็บไซต์

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล  :  นายสมชัย คล้ายทับทิม
วันบรรจุ  :  
วันเกิด  :  
ภูมิลำเนา  :  

 
โทรศัพท์

 
การศึกษา
-  พ.ศ. 2517 โรงเรียนสนิทวิทยา
-  พ.ศ. 2522 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยภูมิ"
-  พ.ศ. 2526 รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
การศึกษาอบรม
- พ.ศ. 2528 หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 77
พ.ศ. 2543 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 47
พ.ศ. 2552 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 53
พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาสรรถนะภาพนายอำเภอ รุ่นที่ 2
พ.ศ. 2562 อบรมขยายผลโครงการจิตอาสา 904
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2560 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- พ.ศ. 2527 บรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดอำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปลัดอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดอำเภอเสลภูมิ
ปลัดอำเภอเมืองสรวง ปลัดอำเภอเมยวดี ปลัดอำเภอจังหาร ปลัดอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2546 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2548 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2550 นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2551 นายอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2555 นายอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. 2556 นายอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2558 นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2559 นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560 ปลัดจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง
พ.ศ. 2562 -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- 1 พ.ย.63 - ปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด