เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

ลิงค์สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ITA จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000033
วันนี้ 000315
วานนี้ 000488
เดือนนี้ 016334
เดือนก่อน 019734
ปีนี้ 095270
ปีก่อน 149850
นายภูสิต สมจิตต์

นายภูสิต สมจิตต์
ชื่อ : นายภูสิต สมจิตต์

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 043511706

เว็บไซต์ : เว็บไซต์

ประวัติ

ชื่อ – นาสกุล นายภูสิต สมจิตต์
วัน เดือน ปีเกิด 25 สิงหาคม 2507
ประวัติการศึกษา
- รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 การอบรม
- หลักสูตรปลัดอำเภอ (ปอ.) รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2533 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2546 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 68 ปีงบประมาณ 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรกฎหมายปกครอง สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 
ประวัติการรับราชการ
- เริ่มรับราชการปี 2532 ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2535
- เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2546
- เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2548
- เลขานุการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2548
- เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551
- ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2556
- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2557
- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2559
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 2559 – 2560
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 2560 – 2561
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2561 – 2562
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 2563-2564
- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2564-ปัจจุบัน