เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000025
วันนี้ 000608
วานนี้ 000136
เดือนนี้ 007234
เดือนก่อน 009943
ปีนี้ 134722
ปีก่อน 064101
นายสนอง ดลประสิทธิ์

นายสนอง  ดลประสิทธิ์
ชื่อ : นายสนอง ดลประสิทธิ์

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร :

เว็บไซต์ : เว็บไซต์

1.  ชื่อ   นายสนอง    ดลประสิทธิ์   เกิดวันที่    1   มีนาคม   2506     อายุตัว   58   ปี  
2.  ตำแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด      เงินเดือน    74,320    บาท 
3   สังกัด  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      
4.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5.  วุฒิการศึกษา         -  ปริญญาตรี    ร.บ.                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                              -  ปริญญาโท    ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
6.  การรับราชการ  เริ่มรับราชการวันที่  23  เมษายน  2527   อายุราชการ   37  ปี   8  เดือน    
     - 23 เมษายน 2527        ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 - 4     สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด    
     - 28 สิงหาคม 2538        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 - 5 สำนักงานจังหวัดสุรินทร์  
     - 1 มกราคม 2540          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 - 6 ว สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
     - 4 พฤษภาคม 2548       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร    
     - 27 กุมภาพันธ์ 2549      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) สำนักงานจังหวัดยโสธร
     - 11 ธันวาคม 2551        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) สำนักงานจังหวัดยโสธร   
     - 12 เมษายน 2553         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ และนักทรัพยากร
                                      บุคคลชำนาญการพิเศษ/หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครพนม 
     - 30 พฤษภาคม 2554     หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
                                      และการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดยโสธร 
     - 19 มีนาคม 2556         หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
     - 17 มีนาคม 2557         หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     - 16 เมษายน 2558        หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
     - 31 พฤษภาคม 2559     ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
                                    สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
     - 23 กุมภาพันธ์ 2561      หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
     - 15 พฤศจิกายน 2564    รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
7.  การอบรม - 2551  นักบริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 19 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                 - 2559  นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  (นบร.) รุ่นที่ 5  สำนักงาน กปร.
                 - 2562  นักปกครองระดับสูง  (นปส.) รุ่นที่ 73  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
8. คุณสมบัติพิเศษ/รางวัลที่ได้รับ
     - รางวัลผู้ทำประโยชน์และให้การสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
                   - รางวัลเรียนดีลำดับที่ 10  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)  รุ่นที่ 73
     - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี พ.ศ. 2554
     - รางวัลผู้เข้าเรียนครบร้อยละร้อย  หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย  (บ.มท.)  รุ่นที่  19
     - มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง เป็นที่ยอมรับและได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชา
     - ได้รับรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564
     - ได้รับรางวัล  “องค์กรคุณธรรม ระดับ  คุณธรรม”