หน่วยงานใช้งาน :

สิทธิ์ STAFF :

สิทธิ์ USER :

โครงการอนุมัติ :

รอตรวจสอบ :

กำลังบันทึก : 47

47

สถิติการเสนอโครงการ
สถิติแบ่งตามงบประมาณ

สถิติแยกตามประเด็นการพัฒนา

สถิติแยกตามยุทธศาสตร์ชาติ

สถิติแยกตามแผนแม่บท