โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation)
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.9.9 (New Version)
  • ปรับปรุงตารางข้อมูลโครงการ จัดเก็บข้อมูลการ Import Project
  • ปรับปรุง Form Check Admin เพิ่มฟิวด์ข้อมูลวันที่
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.9.6 (New Version)
  • ปรับปรุงระบบการนำเข้าข้อมูล progress bar
  • เพิ่มฟิวด์ข้อมูลในตารางหน่วยงาน
  • ปรับปรุงฟอร์มบันทึกหน่วยงาน
  • เพิ่มระบบการตรวจสอบข้อมูลโครงการและส่งกลับแก้ไข (สำหรับ admin)
  • เพิ่มระบบส่งออกเพื่อการจัดทำบัญชี
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.8.21 (New Version)
  • เพิ่มระบบตรวจสอบผลการทำงานของ Admin
  • ปรับแก้ Query สำหรับการส่งออก
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.8.2 (New Version)
  • เพิ่มระบบตรวจสอบผลการทำงานของ Admin
  • ปรับแก้ Query การโหลดข้อมูล อำเภอ ตำบล ในส่วนที่ 1
  • ปรับแก้ฟอร์ม Comment ของ Admin ใหม่
  • เพิ่มตาราง log การทำงานของ Admin
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.6.6
  • เพิ่มระบบการอัพโหลดไฟล์PDF (ปร.4-ปร.5) สำหรับงบจังหวัด
  • เพิ่มฟิวด์การกรองข้อมูล
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.5.1
  • ปรับปรุงฟอร์มบันทึกโครงการฯ ให้แสดงชื่อแนวกว้าง
  • ปรับปรุงฟอร์มการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดใหม่
  • สำหรับ admin 
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.3.15
  • ปรับการตั้งค่า grid ให้สามารถขยายตามบรรทัดที่ admin comment ได้
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.3.14
  • เพิ่มปุ่ม ปรับปรุงรายการ ที่หน้าบันทึกโครงการ
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.3.12
  • แก้ไขรายการปุ่ม Delete โครงการ
  • ปรับปรุงกราฟ
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.3.7d
  • เพิ่มระบบรายงานแผนพัฒนาจังหวัด
  • ปรุงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ staff ใหม่
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.3.1b
  • ปรับปรุงระบบส่งออก Admin Staff User
  • ปรับปรุบ Report 
  • ปรังปรุง Form บันทึกแผนพัฒนาจังหวัด
  • เพิ่มปุ่ม Clear ข้อมูล ในส่วนที่ 7 
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 66.2.16
  • New
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.9.6A
  • ปรับ SQL การตรวจสอบบัญชีโครงการก่อนนำเข้า โครงการหลัก
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.9.5F
  • แก้ไขนำเข้า Auto
  • ประฟอร์ม Excel Export ใหม่
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.9.5E
  • ปรับปรุงฟอร์มการค้นหาโครงการ นำเอา บัญชีโครงการทั้งหมดที่นำเข้าระบบ
  • เพิ่มฟังก์ชั่น อัพเดตอัตโนมัติ
  • เพิ่มฟังก์ชั่น นำเข้าอัตโนมัติ
  • เพิ่มปุ่มลบโครงการที่ซ้ำซ้อน
  • เพิ่มฟังก์ตรวจสอบการค้นข้อมูล
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.9.4
  • ปรับปรุงฟอร์มการค้นหาโครงการต่อเนื่อง
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.9.1
  • เพิ่มระบบตรวจสอบ/นำเข้าโครงการใหม่ในปีงบฯ
  • ปรับปรุงรายการ โครงการหลักฯ ใหม่
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.8.31
  • ประปรุงระบบสืบค้นข้อมูลโครงการ พร้อมระบบอัพเดพรายการซ้ำซ้อน
  • ปรับปรุง ชุดคำสั่ง VIEW ใหม่
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.8.30E
  • เพิ่มระบบสืบค้นข้อมูลโครงการ พร้อมระบบอัพเดพรายการซ้ำซ้อน
  • ปรับปรุง ชุดคำสั่ง SQL เพิ่มจำนวนโครงการ แยกตามประเด็นตัวชี้วัดและแหล่งงบประมาณ
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.8.30
  • เพิ่มปุ่ม ลบข้อมูลโครงการ
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.8.29b
  • ระบบรายงานและการส่งออกข้อมูลงบประมาณฯ
  • ระบบส่งออก Excel File อมูลงบประมาณฯ
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.8.29
  • เพิ่มฟอร์มระบบรายงานและการส่งออก
  • ระบบส่งออก Excel File
  • ระบบการประมวลผลแบบเลือกปีงบประมาณ
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.8.28b
  • แก้ไขฟอร์มการบันทึกข้อมูลโครงการ
 • โปรแกรม Plan101 App เวอร์ชั่น 65.8.28
  • เพิ่มฟอร์มการบันทึกข้อมูลโครงการ
 • โปรแกรม FortiClient VPN