Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 2 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-01 02:38:12
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 6 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-08 14:30:32
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 7 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-06 13:45:29
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ 8 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-04 14:01:19
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 16 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-03 22:58:15
6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 70 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 05:36:41
7 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 74 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 17:53:17
8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลอาจสามารถ 62 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 11:58:05
9 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออำเภออาจสามารถ 72 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 12:51:25
10 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 107 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 11:59:34
11 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหัรบติดต่อ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด 81 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 13:18:59
12 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อติดต่อ อบจ.รอ. 84 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-06 16:00:43
13 ช่องทางติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 100 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 11:22:26
14 ช่องทางสำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 80 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-08 04:20:29
15 ช่อฃทางติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 100 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 12:14:02
16 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ สนง.ประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด 83 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-05 21:40:31
17 มาตรา 16 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 83 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-06 07:46:19
18 มาตรา 10 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 75 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-05 02:41:59
19 มาตรา 16 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 97 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-05 11:10:30
20 มาตรา 10 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 101 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 16:46:30
21 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 16) 159 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 13:08:16
22 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด (ตามมาตรา 10) 171 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-09 13:44:19