Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     หนังสือเวียน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ครั้งที่ 11/2566) 15 พฤศจิกายน 2566 tom_it 167 รายละเอียด...
2 สัมมนาวิชาการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 24 ตุลาคม 2566 tom_it 111 รายละเอียด...
3 อนุมัติการแต่งตั้งกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศ ในประเทศไทย 20 ตุลาคม 2566 tom_it 118 รายละเอียด...
4 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566) 9 ตุลาคม 2566 tom_it 133 รายละเอียด...
5 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566) 8 สิงหาคม 2566 tom_it 435 รายละเอียด...
6 ตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ใหม่ 7 สิงหาคม 2566 tom_it 239 รายละเอียด...
7 รางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566 21 มิถุนายน 2566 tom_it 330 รายละเอียด...
8 ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อผู้รับรางวัล Nikkei Asia Award ครั้ง 3 1 มิถุนายน 2566 tom_it 195 รายละเอียด...
9 แต่งตั้งกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย 1 มิถุนายน 2566 tom_it 158 รายละเอียด...
10 ประกาศ การเช่าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด 19 เมษายน 2566 tom_it 384 รายละเอียด...
11 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 19 เมษายน 2566 tom_it 325 รายละเอียด...
12 ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง (ฉบับที่ 12) 19 เมษายน 2566 tom_it 295 รายละเอียด...
13 ย้ายที่ตั้งสำนักงบประมาณ 14 เมษายน 2566 tom_it 275 รายละเอียด...
14 เปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน 11 เมษายน 2566 tom_it 148 รายละเอียด...
15 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 มีนาคม 2566 tom_it 176 รายละเอียด...
16 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566 tom_it 363 รายละเอียด...
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 2 มีนาคม 2566 tom_it 213 รายละเอียด...
18 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 215 รายละเอียด...
19 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 11 มกราคม 2566 tom_it 329 รายละเอียด...
20 ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 11 มกราคม 2566 tom_it 459 รายละเอียด...
21 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) 30 พฤศจิกายน 2565 tom_it 453 รายละเอียด...
22 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 27 สิงหาคม 2565 tom_it 358 รายละเอียด...
23 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2565 tom_it 332 รายละเอียด...
24 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 20 เมษายน 2565 tom_it 316 รายละเอียด...
25 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2565 tom_it 313 รายละเอียด...
26 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 224 รายละเอียด...
27 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2565 tom_it 252 รายละเอียด...
28 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 344 รายละเอียด...
29 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) 18 ตุลาคม 2565 tom_it 211 รายละเอียด...
30 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ 6 ตุลาคม 2565 tom_it 231 รายละเอียด...
31 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน 4 ตุลาคม 2565 phanupong 289 รายละเอียด...
32 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) 15 กันยายน 2565 tom_it 265 รายละเอียด...
33 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 339 รายละเอียด...
34 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 24 สิงหาคม 2565 tom_it 320 รายละเอียด...
35 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ 16 สิงหาคม 2565 tom_it 438 รายละเอียด...
36 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) 10 สิงหาคม 2565 tom_it 355 รายละเอียด...
37 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด 17 สิงหาคม 2565 tom_it 338 รายละเอียด...