Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มีนาคม 106 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 09:23:53
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 91 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 18:48:20
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มกราคม 108 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 04:59:01
4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 87 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-20 17:50:53
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ธันวาคม 86 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-20 18:43:59
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน พฤศจิกายน 81 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 12:16:54
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ตุลาคม 84 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-20 00:08:59
8 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 88 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 20:55:47
9 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 (eMENSCR) 181 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 22:02:53
10 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 (eMENSCR) 145 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 13:46:00
11 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 140 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 19:54:41
12 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 153 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 00:19:05