Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มีนาคม 195 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:44:46
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 168 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:44:50
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มกราคม 191 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:44:54
4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 165 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:44:58
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ธันวาคม 159 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:46:21
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน พฤศจิกายน 162 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:46:26
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ตุลาคม 164 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:46:30
8 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 174 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:46:34
9 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 (eMENSCR) 280 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:39:35
10 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 (eMENSCR) 215 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:18:06
11 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 226 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:18:11
12 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 225 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:18:17