Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     หนังสือเวียน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) 30 พฤศจิกายน 2565 tom_it 57 รายละเอียด...
2 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 27 สิงหาคม 2565 tom_it 15 รายละเอียด...
3 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2565 tom_it 22 รายละเอียด...
4 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 20 เมษายน 2565 tom_it 16 รายละเอียด...
5 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2565 tom_it 14 รายละเอียด...
6 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 16 รายละเอียด...
7 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2565 tom_it 22 รายละเอียด...
8 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 118 รายละเอียด...
9 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) 18 ตุลาคม 2565 tom_it 55 รายละเอียด...
10 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ 6 ตุลาคม 2565 tom_it 73 รายละเอียด...
11 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน 4 ตุลาคม 2565 phanupong 123 รายละเอียด...
12 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) 15 กันยายน 2565 tom_it 93 รายละเอียด...
13 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 166 รายละเอียด...
14 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 24 สิงหาคม 2565 tom_it 160 รายละเอียด...
15 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ 16 สิงหาคม 2565 admin101 146 รายละเอียด...
16 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) 10 สิงหาคม 2565 tom_it 163 รายละเอียด...
17 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด 17 สิงหาคม 2565 tom_it 169 รายละเอียด...