Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     หนังสือเวียน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566) 8 สิงหาคม 2566 tom_it 201 รายละเอียด...
2 ตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ใหม่ 7 สิงหาคม 2566 tom_it 87 รายละเอียด...
3 รางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566 21 มิถุนายน 2566 tom_it 179 รายละเอียด...
4 ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อผู้รับรางวัล Nikkei Asia Award ครั้ง 3 1 มิถุนายน 2566 tom_it 82 รายละเอียด...
5 แต่งตั้งกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย 1 มิถุนายน 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
6 ประกาศ การเช่าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด 19 เมษายน 2566 tom_it 296 รายละเอียด...
7 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 19 เมษายน 2566 tom_it 249 รายละเอียด...
8 ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง (ฉบับที่ 12) 19 เมษายน 2566 tom_it 243 รายละเอียด...
9 ย้ายที่ตั้งสำนักงบประมาณ 14 เมษายน 2566 tom_it 218 รายละเอียด...
10 เปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน 11 เมษายน 2566 tom_it 89 รายละเอียด...
11 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 มีนาคม 2566 tom_it 125 รายละเอียด...
12 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566 tom_it 307 รายละเอียด...
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 2 มีนาคม 2566 tom_it 151 รายละเอียด...
14 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 162 รายละเอียด...
15 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 11 มกราคม 2566 tom_it 278 รายละเอียด...
16 ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 11 มกราคม 2566 tom_it 416 รายละเอียด...
17 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) 30 พฤศจิกายน 2565 tom_it 398 รายละเอียด...
18 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 27 สิงหาคม 2565 tom_it 304 รายละเอียด...
19 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2565 tom_it 279 รายละเอียด...
20 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 20 เมษายน 2565 tom_it 260 รายละเอียด...
21 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2565 tom_it 257 รายละเอียด...
22 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 176 รายละเอียด...
23 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2565 tom_it 208 รายละเอียด...
24 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 295 รายละเอียด...
25 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) 18 ตุลาคม 2565 tom_it 172 รายละเอียด...
26 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ 6 ตุลาคม 2565 tom_it 185 รายละเอียด...
27 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน 4 ตุลาคม 2565 phanupong 244 รายละเอียด...
28 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) 15 กันยายน 2565 tom_it 207 รายละเอียด...
29 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 285 รายละเอียด...
30 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 24 สิงหาคม 2565 tom_it 269 รายละเอียด...
31 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ 16 สิงหาคม 2565 tom_it 372 รายละเอียด...
32 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) 10 สิงหาคม 2565 tom_it 304 รายละเอียด...
33 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด 17 สิงหาคม 2565 tom_it 291 รายละเอียด...