Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิมเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2568) 13 กันยายน 2566 tom_it 46 รายละเอียด...
2 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้า 23 สิงหาคม 2566 tom_it 79 รายละเอียด...
3 นโยบายและแผนระดับชาติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 21 สิงหาคม 2566 tom_it 85 รายละเอียด...
4 กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ หนองแวง 28 กรกฎาคม 2566 tom_it 122 รายละเอียด...
5 ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 tom_it 115 รายละเอียด...
6 จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส. 27 กรกฎาคม 2566 tom_it 149 รายละเอียด...
7 จัดพิธีเชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ 27 กรกฎาคม 2566 tom_it 112 รายละเอียด...
8 จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง" 25 กรกฎาคม 2566 tom_it 104 รายละเอียด...
9 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 24 กรกฎาคม 2566 tom_it 67 รายละเอียด...
10 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 21 กรกฎาคม 2566 tom_it 41 รายละเอียด...