Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออำเภอหนองพอก 40 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 23:25:46
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 65 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 09:44:09
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 102 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 14:01:10
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 62 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 09:21:36
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 76 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 23:14:44
6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 70 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 14:02:52
7 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ 72 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 14:03:19
8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 74 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 13:50:39
9 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 206 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 14:03:29
10 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 163 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 17:09:19
11 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลอาจสามารถ 132 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 13:50:56
12 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออำเภออาจสามารถ 119 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 13:24:19
13 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 168 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 13:24:01
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหัรบติดต่อ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด 139 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 20:03:07
15 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อติดต่อ อบจ.รอ. 153 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 15:44:20
16 ช่องทางติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 176 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 14:03:37
17 ช่องทางสำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 142 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 13:22:24
18 ช่อฃทางติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 211 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 15:44:34
19 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ สนง.ประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด 284 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 08:54:55
20 มาตรา 16 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 133 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 13:49:12
21 มาตรา 10 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 124 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 22:07:14
22 มาตรา 16 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 169 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 12:44:07
23 มาตรา 10 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 227 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 00:14:49
24 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 16) 212 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 12:42:41
25 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด (ตามมาตรา 10) 229 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 12:43:08