Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลอาจสามารถ 10 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 20:18:28
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออำเภออาจสามารถ 12 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:53:09
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 23 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 03:09:16
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหัรบติดต่อ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด 22 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 22:46:17
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อติดต่อ อบจ.รอ. 20 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:35:13
6 ช่องทางติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 29 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:35:12
7 ช่องทางสำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 20 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 00:15:05
8 ช่อฃทางติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 18 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:35:12
9 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ สนง.ประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด 29 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:41:22
10 มาตรา 16 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 30 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 20:55:17
11 มาตรา 10 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 29 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:41:51
12 มาตรา 16 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 41 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:35:11
13 มาตรา 10 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 41 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:40:59
14 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 16) 107 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:52:18
15 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด (ตามมาตรา 10) 115 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-25 19:42:11