รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อ : นายนพดล  จอมเพชร

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 089 2034 051

 

 

   

 ประวัติโดยสังเขป

 • ชื่อ-สกุล  นายนพดล  จอมเพชร
 • วัน เดือน ปีเกิด 30 มีนาคม 2508    อายุตัว   59   ปี 
 • ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
 • สังกัด  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2562
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) รับพระราชทานเมื่อ 5 ธันวาคม 2558
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รับพระราชทานเมื่อ  5 ธันวาคม 2557
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) รับพระราชทานเมื่อ  28 กรกฎาคม 2563

 ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2520 - 2525 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2526 - 2530 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประวัติรับราชการ

 • 30 มีนาคม 2532 ปลัดอำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย
 • 13 มกราคม 2557 นายอำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ
 • 10 มกราคม 2565 ปลัดจังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
 • 28 ธันวาคม 2566  รองผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  (ปัจจุบัน)

 ประวัติการอบรม

 • โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 108 ปี พ.ศ. 2532
 • โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 59 ปี พ.ศ. 2548
 • โรงเรียนปกครองระดับสูง รุ่นที่ 68 ปี พ.ศ. 2560

 คุณสมบัติพิเศษ/รางวัลที่ได้รับ

-