ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายทรงพล ใจกริ่ม
ชื่อ : นายทรงพล ใจกริ่ม

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 081-987-9756

   

 วัน เดือน ปีเกิด

 • ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. 2507 

 ภูมิลำเนา: 

 • จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ประวัติการศึกษา:

 • ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๗ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนโยธินบูรณะ กทม.
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๘
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ประวัติการรับราชการ :     

 • พ.ศ.2531 ปลัดอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • พ.ศ.2532 ปลัดอำเภอ (งานส่งเสริมการปกครอง) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 • พ.ศ.2534 ปลัดอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2537 บุคลากร สำนักบริหารราชการท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2538 ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ.2539 ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2542 ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • พ.ศ.2543 ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2547 หัวหน้ากลุ่มชนกลุ่มน้อยและสัญชาติ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.มน.) กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2548 นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ.2551 นายอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ.2552 นายอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ.2553 นายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ.2553 เลขานุการกรมการปกครอง กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2554 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 • พ.ศ.2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
 • พ.ศ.2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
 • พ.ศ.2560 - 7 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 • 8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 ประวัติการฝึกอบรม :

 • พ.ศ.2532 เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ (งานส่งเสริมการปกครอง) รุ่นที่ 38
 • พ.ศ.2535 เข้ารับการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 111
 • พ.ศ.2543 เข้ารับการอบรมหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 46
 • พ.ศ.2551 เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

 • ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)