ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม"การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ