ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่