โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
  • โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด