ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (7หลัง)