ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้และทฤษฎีครั้งที่ 1 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด)