ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน ดังนี้
  • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  • สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  • กรมทางหลวง
  • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แหล่งดาวน์โหลด : ช่องทางติดต่ออิเล็กทรอนิกส์ - Google ไดรฟ์