ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)