ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ครั้งที่ 17 / 2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 25๖5 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารดาวน์โหลดที่นี่